List-to-do for Cass

Continue reading

Advertisements

[12.05.12] Lá thư của một H.O.T’ fan gửi tới Cassiopeia – Hy vọng rằng DBSK sẽ không phải chịu những vết thương lòng bởi SM, như H.O.T đã từng chịu

Cre: Sompi

Share: Cherry Ken

via [12.05.12] Lá thư của một H.O.T’ fan gửi tới Cassiopeia – Hy vọng rằng DBSK sẽ không phải chịu những vết thương lòng bởi SM, như H.O.T đã từng chịu.